Tasklist /V online log analyzer

Post the "tasklist /v" command results text